ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
 
       ประวัติ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายมานพ  สุขกมล  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น  โดยเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพียงชั้นเดียวเท่านั้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามง่าม จัดการเรียนการสอน  เพราะยังไม่มีอาคารเรียนในขณะนั้น  แต่โรงเรียนบ้านสามง่ามยังอยู่คนละฝั่งกันตลาดซึ่งมีแม่น้ำยมขวางกั้น นักเรียนจากตลาดจะต้องข้ามฟากโดยเรือจ้างเพื่อไปเรียน จึงไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย   ในเวลาต่อมาประมาณครึ่งเดือน ได้มีคำสั่งจากอำเภอ ให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสามง่าม (โรงเรียนประชาบาล) ซึ่งในระยะนี้ทางอำเภอและโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนติดกับโรงเรียนวัดสามง่าม (วันครู) ในปัจจุบัน โดยใช้เงินที่ราษฎรชาวอำเภอสามง่ามร่วมบริจาค เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท แต่สร้างได้เพียง 3 ห้องเรียน เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ และในเดือนมกราคม 2503 ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างขึ้น
         ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอสามง่าม ภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนมีสภาพเป็นทุ่งนาและคับแคบมาก ในฤดูฝนน้ำจะท่วมบริเวณโรงเรียนเป็นเวลานานหลายเดือน เป็นที่เดือดร้อนแก่ครู นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2514 จึงได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่แห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยการนำของกำนันผล หมอกมืด รวบรวบที่ดินได้ 148 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีรายนามผู้บริจาคที่ดิน ดังนี้
         1. นายวิเชียร  ลินมา      จำนวน 49 ไร่ 2 งาน
         2. นายชื้น  ตั้งใจ          จำนวน 49 ไร่ 2 งาน
         3. นายพุฒ  ใจขันธ์        จำนวน 49 ไร่ 2 งาน
         ในปี พ.ศ. 2514  สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. 212 ครึ่งหลัง 6 ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู  3 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง
         พ.ศ.  2516 ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 212 อีก 6 ห้องเรียน (เต็มรูป) พร้อมบ้านพักครู อีก 2 หลัง และบ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง
         พ.ศ. 2518 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (4 ห้องเรียน) บ้านพักครู 2 หลัง และมีห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง
         พ.ศ. 2519 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ก ครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน อาคารฝึกงาน 1 หลัง
         พ.ศ. 2520  ก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง
         พ.ศ. 2522 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก เพิ่มเติม 6 ห้องเรียน หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
         พ.ศ. 2523  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง
         พ.ศ. 2525  สร้างอาคารเรียน 216 ก เพิ่มเติม 2 ห้องเรียนเต็มรูป
         พ.ศ. 2526 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  1 ชุด และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
         พ.ศ. 2529  มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง บ้านพักครู 11 หลัง และบ้านพักภารโรง 2 หลัง
         พ.ศ. 2531  สร้างอาคารถาวร  แบบ ค316(ปรับปรุง 2529)  ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เป็นอาคารเรียนถาวรหลังที่ 3 ของโรงเรียน
         พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นครั้งที่ 2
         พ.ศ. 2537  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 6 ที่นั่ง  1 หลัง
         พ.ศ. 2545  ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ ให้เป็นโรงอาหาร
         พ.ศ. 2548  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งเรียนในฝัน และได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
         พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก (สมศ.) รอบสอง พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ทำถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน (ทางหลวงชนบท + อบต.สามง่าม) ปรับปรุงโรงอาหาร ถมสระน้ำระหว่างอาคารโรงฝึกงานคหกรรม – เกษตร – อุตสาหกรรมหลังอาคารชั่วคราว  บริเวณเรือนเพาะชำ (เครื่องจักรกรมประมง) ปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง (เครื่องจักร อบจ.พิจิตร)
         พ.ศ. 2552  สร้างเรือนเพาะชำ ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องวิทยบริการ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ติดตั้งเครื่องเสียงหอประชุม ปรับปรุงส้วมชาย  ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องกลุ่มสาระ        
         พ.ศ. 2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประเมินส้วมสุขสันต์ผ่านการรับรองคุณรับรองคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบระดับดีเยี่ยม ทำรั้วโรงเรียน โรงรถ ซ่อมระบบไฟฟ้า อาคาร 2 และ 3 และปูพื้นกระเบื้องอาคาร 3
         พ.ศ. 2554  ซ่อมแซมอาคาร 1 ติดกระจก ทำฝ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว 
         พ.ศ. 2555  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดพิจิตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับ สพม.เขต 41 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  และสร้างห้องน้ำบริเวณด้านข้างหอประชุมจำนวน 8 ห้องชาย 4 ห้อง และหญิง 4 ห้อง จัดทำศูนย์อาคารอาเซียนศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนหลังคา – ซ่อมแซมหอประชุม  ซ่อมแซมปูกระเบื้องอาคารคหกรรม  ห้องศิลปะ เทถนนคอนกรีตหน้าอาคารอุตสาหกรรม และทาสีศาลาหลวงพ่อขวัญ
         พ.ศ. 2556  ซื้อครุภัณฑ์ห้องอาเซียน 999,000 บาท
         พ.ศ. 2557  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เทรางระบายน้ำ ค.ล.ส. ยาว  135 เมตร ก่ออิฐรองบริเวณอาคาร 216ก งานเทผิวจราจร  และลาดยางหนา 4 เซนติเมตร ยาว 1,132 ตารางเมตร
         พ.ศ. 2558  ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์  797,000 บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบโดยเปลี่ยนหลังคาอาคาร 216ก  เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงฝึกงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงาน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงาน 135,000 บาท  ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 250,000 บาท  ปรับปรุงลานกิจกรรม 300,000 บาท   
         การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอสามง่ามถึงโรงเรียนโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาพิจิตร ประมาณ 19 กิโลเมตร

         ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แผนการเรียน ได้แก่ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  2. แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา