วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


โรงเรียนเน้นเทคโนโลยี   ครูมีความมุ่งมั่นพัฒนา 

นักเรียนใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำสู่การปฏิบัติปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากล