พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ข้อ 1  ส่งเสริมนักเรียนในการแสวงหาความรู้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีด้าน ICT

ข้อ 2  ส่งเสริม/พัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน

ข้อ 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ข้อ 4  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา

ข้อ 5  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล