ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 91.49 KB 29
งานวิชาการ
>รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2/2565 179
>ใบรายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.1 ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 34
แผนการสอน ในศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 46.12 KB 878
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 7412
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ-สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 461.62 KB 7448
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม-สำหรับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 99.54 KB 7420
บันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 109.65 KB 7449
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 42.94 KB 131634
แบบบันทึกการจัดสอนแทนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 176.46 KB 146422
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 255.34 KB 146542
บันทึกรายงานการนำนักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 146742
แบบหน้าปก ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 20.42 KB 146720
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 146670
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 146752
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 146719
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 146550
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 146769
งานวัดผล
แบบแจ้งนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.33 KB 8
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 23270
แบบประเมินสมรรถนะรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 223 KB 23253
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.77 KB 23429
แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.05 KB 23257
ระเบียบวัดผลโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 123754
บันทึกข้อความต่างๆ งานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 42.54 KB 146779
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.43 KB 146604
โครงการสอนรายวิชา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 23.13 KB 146554
แบบประเมินเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146490
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 146570
แบบขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146468
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 146738
งานอาคารสถานที่
แบบบันทึกขอใช้ห้องโสต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.21 KB 5
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.72 KB 56817
แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 147022
งานบุคคล
แบบใบเปลี่ยนเวร-ตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 4661
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 4667
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4645
แบบขออนุญาติออกนอกโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.72 KB 4649
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 4651
แบบบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.67 KB 4677
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนบุคคลรับรองเวลาการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 4648
อื่นๆ
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 202290
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.49 KB 146669
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.5 KB 147440
4.ปกเอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146483
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 146696
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 147130
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.84 KB 146624
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 147563
1.เอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 147088
6.สรุปแบบประเมินอ่านคิดฯใส่เล่มสรุป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.73 KB 146450
6.ม.ปลาย-แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 146732
5.ม.ต้น-แบบสรุปอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 146744
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146531
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.3 146624
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 146617
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.43 KB 146666
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 151928
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 146361
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146752