ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แผนการสอน ในศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 46.12 KB 816
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 7389
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ-สำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 461.62 KB 7423
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม-สำหรับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 99.54 KB 7399
บันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 109.65 KB 7401
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 42.94 KB 131616
แบบบันทึกการจัดสอนแทนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 176.46 KB 146411
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 255.34 KB 146527
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 เทอม 1 ปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย. 2565) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194.27 KB 146805
บันทึกรายงานการนำนักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 146732
แบบหน้าปก ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 20.42 KB 146707
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 146660
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 146740
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 146710
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 146530
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 146750
งานวัดผล
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 23212
แบบประเมินสมรรถนะรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 223 KB 23205
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 38.77 KB 23221
แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.05 KB 23215
ระเบียบวัดผลโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 123742
บันทึกข้อความต่างๆ งานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 42.54 KB 146765
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.43 KB 146597
โครงการสอนรายวิชา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 23.13 KB 146548
แบบประเมินเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146483
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 146565
แบบขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146465
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 146727
งานอาคารสถานที่
แบบบันทึกขอใช้ห้องโสต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.21 KB 3
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.72 KB 56812
แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 147014
งานบุคคล
แบบใบเปลี่ยนเวร-ตรวจเวร Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 4643
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 4644
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 4643
แบบขออนุญาติออกนอกโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.72 KB 4643
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 4643
แบบบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.67 KB 4658
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนบุคคลรับรองเวลาการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 4644
อื่นๆ
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 202278
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.49 KB 146663
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.5 KB 147422
4.ปกเอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146447
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 146687
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 147119
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.84 KB 146619
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 147555
1.เอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 147056
6.สรุปแบบประเมินอ่านคิดฯใส่เล่มสรุป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.73 KB 146432
6.ม.ปลาย-แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 146720
5.ม.ต้น-แบบสรุปอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 146729
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146522
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.3 146612
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 146601
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.43 KB 146657
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 151916
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 146357
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146750