คณะผู้บริหาร

นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา