กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิรินทร์พัชร ปฐมพุทธิธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิรประภา ง่วนทอง
ครู คศ.1

นายปฐมพร ดำงาม
ครู คศ.1