กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเปรียววลี ชมประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0834859591
อีเมล์ : pant9591@gmail.com

นางส้มลิ้ม ศรีทิม
ครู คศ.3

นางราตรี บุญมี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0852165302
อีเมล์ : ratree_pae@hotmail.com

นายศราวุธ บุญสุข
ครู คศ.1
อีเมล์ : sarawutboonsook@gmail.com