กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ อ้นชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจตุพร เที่ยงอยู่
ครู คศ.2

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : fafhaaaa@gmail.com

นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0635329055
อีเมล์ : natawann782@gmail.com

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นายปฐมพงศ์ พันธ์สด
ครูอัตราจ้าง