กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวคนึงสุข สว่างเพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0872086003
อีเมล์ : kanung612@gmail.com

นางธีรารัตน์ จุลพันธ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0946079533
อีเมล์ : -

นางสาวขวัญใจ ทองทวี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0817271837
อีเมล์ : khounj07@hotmail.com

นางสาวผกาภรณ์ ถิ่นวงษ์แพง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-2066802
อีเมล์ : paka1216@hotmail.com

นางสาวสมปอง จันทขัน
ครู คศ.1