กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัชรพงษ์ ม่วงไหมทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครู คศ.1