กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 085-0641679
อีเมล์ : tatsaice@yahoo.com

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตรา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-8564668

นายเด่น ฆ้องชัย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 087-6286787
อีเมล์ : denpichit@hotmail.com

นายพลากร ทารักษ์
ครู คศ.1

ครูท
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 095-549448
อีเมล์ : claudemkll@gmail.com